MIKSI PSYKOTERAPIAAN?

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtävää tavoitteellista ammatillista toimintaa. Sen avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma tai psyykkinen häiriö. Tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä ja myös lisätä ihmisen omia valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.

Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten opiskelua tai työkykyä haittaavien psyykkisten oireiden tai häiriöiden takia. Näiden lisäksi ongelmalla tai häiriöllä voi olla ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Tavanomaisia ongelmia tai häiriöitä ovat esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus, voimakkaat mielialan vaihtelut, keskittymisvaikeudet, syömishäiriöt, pakonomaiset ajatukset, univaikeudet, väsymys, joka ei helpotu nukkumalla ja todellisuudentajun heikkeneminen.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös itsetuntemuksen lisäämiseksi vaikka toimintakykyä haittaavia oireita ei olisikaan.

PSYKOTERAPIAN HINTA JA RAHOITUS

Suomessa psykoterapiaa rahoittavat julkiset tahot ovat Kansaneläkelaitos (Kela) ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. Aikuisten ja nuorten psykoterapiosta vastaa pääosin Kela.

http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Yksilöpsykoterapia maksaa yleensä 65 – 85e/ käynti. Saatava korvaus ei yleensä kata kaikkia kuluja. Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus. Kelan rahoittamassa yksilöpsykoterapiassa omavastuuosuudeksi jää yleensä 10 – 28 e. Myös matkakuluihin voi saada Kelan tukea omavastuuosuuden täytyttyä.

Psykoterapian arviointikäynnit (1-3 käyntiä) terapiaan hakeutuva joutuu yleensä maksamaan itse.

Vapaaehtoinen vakuutus voi korvata psykoterapian kustannuksia, mikäli se sisältyy vakuutussopimuksen ehtoihin. Joskus työterveyshuolto tai sairaskassa korvaa lyhytkestoista psykoterapiaa.

PSYKOTERAPIASUUNTAUKSIA

Psykoterapiasuuntauksia ja muotoja on monia. Tavallisimmat suuntaukset ovat psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen, kognitiivinen ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Psykoterapeutin koulutuksessa on paneuduttu erityisesti johonkin tiettyyn näkemykseen ihmisen psyykkisestä ja fyysisestä kasvusta ja kehityksestä sekä tasapainoista kehitystä häiritsevistä tekijöistä.

Kaikki mainitut ja vakiintuneet psykoterapiamuodot on tieteellisin tutkimuksin osoitettu vaikuttaviksi. On myös todettu, että psykoterapiasuhteen laatutekijät, kuten tunnelma, luottamus ja kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta ovat keskeisiä psykoterapian onnistumisen kannalta. Psykoterapiassa on kysymys pitkästä ammatillisesta ihmissuhteesta. Hoito perustuu luottamukselliseen ja ammatilliseen vuorovaikutussuhteeseen. Lisää tietoa löytyy esim. kirjoissa

Huttunen, M. & Kalska, H. (2012). Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim ja Tikkanen, T. (2006). Psykoterapiaopas. Juva: WSOY

Terapeuttia etsiessä on hyvä varmistua, että psykoterapeutti on laillistettu psykoterapeutti (ks.http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet )

Kannattaa tiedustella myös onko terapeutin asiakkailla oikeus saada Kelan rahoittamaa psykoterapiaa.

KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAAN HAKEUTUMINEN

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea, mikäli tutkiva psykiatri sitä suosittelee. Ensin hakeudutaan psykiatriseen tutkimukseen joko julkiselle tai yksityiselle puolelle. Asiassa voi edetä myös työterveyshuollon tai opiskelijaterveydenhuollon kautta. Hakija etsii itse psykoterapeutin, jolla on mahdollisuus aloittaa psykoterapia.